Algemene Voorwaarden Consumenten

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen A.H. Aarts hodn. Thuis.today B.V. ("Thuis.today") en Misterbarbeque.nl en de Consumenten. Met Thuis.today verder wordt bedoeld Thuis.today en al de handelsnamen zoals zojuist benoemd.

1.Definities

Aanbod :
 het product –en dienstenaanbod van de winkel dat door de Consument via het Platform bij thuis.today kan worden besteld.
Bestelling :
 een bestelling van de Consument bij thuis.today van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
Consument:
 een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst :
 een overeenkomst tussen de Consument en thuis.today met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Platform :
 De website(s), apps, tools en andere apparaten van thuis.today waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Winkel:
 Thuis.today dat producten en diensten aanbied en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Winkelinformatie:
 de informatie van de winkel van Thuis.today met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (de producten en diensten), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van tussen de consument en Thuis.today.

2.Identiteit van thuis.today

Thuis.Today B.V.
Adres hoofdvestiging: Nassaulaan 79,
5251 JB Vlijmen
KvK : 68514646
BTW Nr. NL857478485B01
Bank ING : NL76INGB0007711025

Correspondentatieadres:
Thuis Today B.V.
Nassaulaan 79,
5251-JB Vlijmen
Email: info@thuis.today

3.Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service, betalingen en leveringen van Thuis.today BV.

2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Thuis.today aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4.Het Aanbod

1. Thuis. today publiceert het Aanbod op het Platform, Thuis.today aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod daar waar het gaat om verkeerde informatie.

2. Thuis.today geeft alle winkelinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

3. Thuis.today aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

2. De Overeenkomst kan slechts door thuis.today worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Thuis.today te melden.

3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor Thuis.today via de door hem aangegeven contactgegevens.

4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres en tijdstip om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

5. Thuis.today aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Thuis.today worden geannuleerd.

2. Thuis.today wijst de Consument erop dat Thuis.today het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Thuis.today besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

4. Thuis.today heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Thuis.today een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Thuis.today dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Thuis.today hiervan aangifte doen bij de politie

7.Betaling

1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens thuis.today. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de winkel aan de deur of op de afhaallocatie.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

 

8. Klachtenregeling

1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij thuis.today te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Thuis.today op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.

3. Nadat de klacht door Thuis.today is ontvangen zal Thuis.today zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Thuis.today streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij thuis.today

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten tussen Thuis.today en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Thuis.today en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Thuis.today als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Thuis.today sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Thuis.today is info@thuis.today

10.Nieuwsbrief

1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.thuis.today/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

11.Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1. Thuis.today slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.